AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngành Dầu khí tận dụng nhiều hoạt động khác nhau trong tất cả các lĩnh vực của chu kỳ kinh doanh: từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Sức khỏe, An toàn, Môi trường là những vấn đề riêng biệt, mỗi vấn đề có công nghệ riêng, nhưng chúng thường được kết hợp trong cùng một nhóm chức năng trong các công ty dầu khí.

Ba môn học này có tầm quan trọng hàng đầu đối với ngành dầu khí và việc tuân thủ các nguyên tắc HSE là yêu cầu đối với các nhà khai thác trên toàn thế giới và cũng được quy định bởi các chính sách nội bộ của hầu hết các tập đoàn.

Điều cơ bản là phải có và thực hiện HSEMS (Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường) xác định các nguyên tắc tiến hành các hoạt động và kiểm soát rủi ro trong toàn bộ chu trình của ngành.

SỨC KHỎE

Chức năng sức khỏe thường liên quan đến hạnh phúc của nhân viên khi họ sống và làm việc trong môi trường của họ.

Nó đề cập đến việc tiến hành các hoạt động theo cách để tránh gây tổn hại cho sức khỏe của nhân viên và những người khác, và thúc đẩy sức khỏe của họ, nếu thích hợp.

Thông thường, chức năng y tế tập trung vào ảnh hưởng của hóa chất mỏ dầu và môi trường vật lý mỏ dầu đối với nhân viên.

an toàn

Chức năng an toàn tập trung vào việc bảo vệ nhân viên khỏi rủi ro liên quan trong bất kỳ loại hoạt động và nhiệm vụ nào.

Nó liên quan đến nguyên tắc rằng tất cả các thương tích phải được ngăn ngừa và tích cực thúc đẩy giữa tất cả những người có liên quan đến hoạt động của họ các tiêu chuẩn cao về ý thức an toàn và kỷ luật mà nguyên tắc này yêu cầu.

Chức năng an toàn tìm cách giảm thiểu những rủi ro này và giám sát hiệu quả của các hoạt động giảm thiểu.

Môi trường

Chức năng môi trường tập trung vào những ảnh hưởng mà các hoạt động dầu khí có đối với tài nguyên thiên nhiên.

Vấn đề môi trường theo đuổi việc giảm dần lượng khí thải, nước thải và thải các chất thải được biết là có tác động tiêu cực đến môi trường, với mục đích cuối cùng là loại bỏ chúng.

Nó nhằm mục đích cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và lời khuyên không gây thương tích hoặc ảnh hưởng quá mức đến môi trường.

Nó thúc đẩy việc bảo vệ các môi trường có thể bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của các hoạt động dầu khí và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên và năng lượng.